Doelstellingen

  • Activeren
Door de aanwezigheden van de bezoekers te evalueren, sporen we hen aan om regelmatig te komen en om zich in te zetten. Op die manier kunnen we voorkomen dat mensen terugvallen in hun vroegere situatie en in hun isolement.
 
  • Opbouwen van een gestructureerde daginvulling

Bezoekers kiezen vaste momenten per week waarop ze aanwezig zijn. Hierdoor krijgen ze een duidelijke weekstructuur.

  • Uitbouwen van sociale contacten en sociale rollen

In het activiteitencentrum krijgen de bezoekers de kans om sociale vaardigheden te gebruiken en verder uit te bouwen. Alle activiteiten vinden plaats in groep waardoor er spontane contacten kunnen gelegd worden tussen de bezoekers.

  • Re-integratie in de maatschappij

Op regelmatige basis vinden uitstappen plaats naar het sport- of dienstencentrum of vindt een culturele activiteit plaats. Op die manier krijgen de bezoekers opnieuw voeling met hun onmiddellijke leef- en woonomgeving.

  • Aanleren van praktische vaardigheden

Dit vindt plaats doorheen de verschillende activiteiten, zowel tijdens een kooksessie, een creatief moment of een individueel gesprek.